Voorwaarden Fotovrijmaken.nl

Fotovrijmaken.nl
Molenstraat 12a
4881 CS Zundert
Nederland
info@fotovrijmaken.nl
tel:+31 (0)76-8501667
Kamer van Koophandel nummer 20141558 (Breda)
BTW nummer NL199895855B01

Artikel 1.1

Deze algemene voorwaarden vormen de basis waarop Fotovrijmaken.nl grafische dienstverlening verzorgt voor de opdrachtgever zoals weergegeven op de website, in mailverkeer en in andere promotionele middelen.

Artikel 1.2

Fotovrijmaken.nl behoudt het recht om deze algemene voorwaarden op ieder moment aan te passen en/of aan te vullen naar eigen inzicht. De nieuwe algemene voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment van publicatie op de website.

Artikel 1.3

Op het moment dat een opdrachtgever akkoord gaat met een prijsopgave, betekent dit dat hij akkoord gaat met de algemene voorwaarden.

Artikel 1.4

Door akkoord te gaan met een prijsopgave geeft de opdrachtgever aan dat hij zich uitsluitend laat leiden door de algemene voorwaarden zoals deze hier zijn weergegeven.

Artikel 1.5

Fotovrijmaken.nl doet haar best ervoor te zorgen dat alle informatie op de website foutloos en accuraat wordt weergegeven, maar behoudt het recht om de inhoud en de informatie op de website op elk moment aan te passen. Alle inf ormatie op de website wordt aangeboden in de staat waarin Fotovrijmaken.nl zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Artikel 2.1

Definitie van grafische werkzaamheden (onder andere, maar niet uitsluitend):

Fotovrijmaken.nl werkt altijd op een niet-destructieve manier, met behoud van de originele specificaties van het (de) bestand(en) en voegt haar dienstverlening toe aan het originele bestand, tenzij anders aangegeven (en akkoord bevonden door Fotovrijmaken.nl) door de opdrachtgever.

Artikel 2.2

Fotovrijmaken.nl voert de dienstverlening uit met behulp van de standaard software en methoden zoals die gebruikelijk zijn in de grafische vormgeving.

Artikel 2.2.1

De opdrachtgever biedt een graf isch bestand of meerdere bestanden aanbieden via Fotovrijmaken.nl. De bestandsformaten die standaard worden geaccepteerd zijn: JPEG, PSD, TIFF, PDF. Op verzoek worden ook Photoshop EPS, PNG-24, en RAW bestanden geaccepteerd, met een maximale bestandsgrote van 100MB. De bestanden worden verwerkt volgens de voorkeuren die gespecificeerd zijn in de offerteaanvraag van de opdrachtgever. De bestanden vormen samen met deze instructies een opdracht.

Artikel 2.2.2

Bij het binnenkomen van een opdracht zal Fotovrijmaken.nl automatisch de aangeleverde bestanden controleren en de capaciteit bepalen om de opdracht aan te kunnen nemen. Bovendien zal Fotovrijmaken.nl de complexiteit bepalen. Daarna zal Fotovrijmaken.nl een vrijblijvende prijsopgave aan opdrachtgever mailen. Na akkoord van opdrachtgever, wordt de opdracht uitgevoerd.

Artikel 2.2.3

Het volledige aantal bewerkte afbeeldingen wordt beschikbaar gesteld na ontvangst van de betaling.

Artikel 2.2.4

Fotovrijmaken.nl houdt de opdrachtgever via e-mail op de hoogte over de voortgang en laat weten wanneer het eindproduct gereed is. De opdracht kan worden gedownload via een downloadlink welke per mail wordt verstrekt.

Artikel 2.3

Fotovrijmaken.nl houdt zich het recht voor om een opdracht zonder opgaaf vanredenen te weigeren.

Artikel 2.4

Een opdracht annuleren is niet mogelijk. Zodra de opdrachtgever akkoord is gegaan met de prijsopgave, wordt de opdracht direct in gang gezet .

Artikel 2.5

Levertijden zijn richttijden en Fotovrijmaken.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen. Fotovrijmaken.nl is ook niet verantwoordelijk voor vertraging veroorzaakt door zaken die buiten de macht van Fotovrijmaken.nl liggen. Fotovrijmaken.nl zal de opdrachtgever zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van een eventuele vertraging. De betaling blijft verschuldigd aan Fotovrijmaken.nl, zelfs als deze haar afspraken omtrent overeengekomen levertijden niet kan nakomen binnen redelijke termijn.

Artikel 2.6

Alle prijzen en tarieven zoals deze staan vermeld op de website, kunnen zonder opgaaf of aankondiging worden gewijzi gd om prijsstijgingen voor Fotovrijmaken.nl te compenseren. Fotovrijmaken.nl zal er alles aan doen om eventuele prijsstijgingen duidelijk onder de aandacht te brengen van de opdrachtgever, voordat deze een opdracht plaatst.

Artikel 2.7

Fotovrijmaken.nl streeft er naar legitieme creditkaarteigenaren en/of mensen die gebruikmaken van iDEAL en PayPal te beschermen tegen fraude en oplichting. Fotovrijmaken.nl zal daarom altijd aangifte doen bij de relevante autoriteiten als blijkt dat iemand onrechtmatig gebruikmaakt van een betaalmethode.

Artikel 3.1

De opdrachtgever verklaart dat alle gegevens die aan Fotovrijmaken.nl worden aangeboden bij Fotovrijmaken.nl juist zijn. Fotovrijmaken.nl houdt zich het recht voor om deze gegevens te controleren, voordat werkzaamheden of de eindproducten worden geleverd.

Artikel 3.2

Fotovrijmaken.nl garandeert dat iedere grafische dienst die verkeerd wordt afgeleverd alsnog, overeenkomstig met de leveringsvoorwaarden, zal uitvoeren conform de in de opdracht gestelde eisen. Als een bewerking niet geheel aan de verwachtingen voldoet, zal Fotovrijmaken.nl dat, indien Fotovrijmaken.nl het met de opdrachtgever eens is, kosteloos opnieuw leveren. Fotovrijmaken.nl zal uitsluitend op deze manier tegemoet komen naar de opdrachtgever toe, en zal nooit op een andere manier schadeloos stellen. Fotovrijmaken.nl doet dit uitsluitend als blijkt dat de schade is ontstaan door toedoen van Fotovrijmaken.nl en accepteert geen enkele aansprakelijkheid als de schade op een andere manier is ontstaan of als de schade is ontstaan ondanks strikte naleving van de instructies van de opdrachtgever.

Artikel 3.3

Iedere eis tot schadeloosstelling als gevolg van een defect of foutief bestand, dient binnen 7 dagen bij Fotovrijmaken.nl bekend te worden gemaakt door middel van een email of brief. Na deze periode Fotovrijmaken.nl er van uit dat de opdrachtgever de eindproducten accepteert.

Artikel 3.4

Fotovrijmaken.nl doet alle mogelijke moeite om ervoor te zorgen dat de website ten alle tijde toegankelijk blijft. Desondanks kan Fotovrijmaken.nl geen garantie geven dat de website continu en foutloos zal werken. Fotovrijmaken.nl is niet aansprakelijk indien de website niet functioneert.

Artikel 3.5

Fotovrijmaken.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Artikel 3.6

Het totale maximum aan aansprakelijkheid in relatie tot een geplaatste opdracht zal nooit meer bedragen dan de waarde van de opdracht of het bedrag betaald aan Fotovrijmaken.nl in relatie tot de opdracht. Niets in deze voorwaarden kan worden geïnterpreteerd als Fotovrijmaken.nl een uitzondering op de aansprakelijkheid zoals geformuleerd in artikel 3 en verder.

Artikel 3.7

Het eindproduct, een verwerkt bestand, zal tot 10 dagen na de uploaddag, bereikbaar blijven om te downloaden door de opdrachtgever. Fotovrijmaken.nl is niet aansprakelijk voor enige oorzaak die het downloaden vertraagt of onmogelijk houdt. Specifiek voorbeeld is een vertraagde e -mail afhandeling aan de zijde van een opdrachtgever, of het niet opmerken/ontvangen van een Fotovrijmaken.nl notificatiebericht als gevolg van junkmailfiltering of Spamfiltering.

Artikel 4.1

De opdrachtgever verklaart dat opdrachtgever of gemachtigde is geautoriseerd om Fotovrijmaken.nl opdrachten en de daartoe behorende grafische bestanden te verstrekken. De opdrachtgever garandeert dat de door hem aangeboden opdrachten en daartoe behorende grafische bestanden respectievelijk de verwerking, bewerking of reproductie daarvan geen inbreuk maakt op (intellectuele) (eigendoms -)rechten van derden, dan wel in strijd is met enig wettelijk voorschrift, de openbare orde, de goede zeden of met hetgeen verder volgens regels van ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt en de opdrachtgever vrijwaart Fotovrijmaken.nl volledig tegen alle mogelijke aanspraken terzake.

Artikel 4.2

De naam Fotovrijmaken.nl is geregistreerd als handelsnaam van Handelsonderneming Arnouts en mag niet gebruikt worden zonder daar vooraf schriftelijke goedkeuring voor ontvangen te hebben. Alle andere merknamen die gebruikt worden op de website zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Artikel 4.3

Na betaling en vervolgens het downloaden van het eindproduct betreffende de opdracht, zal Fotovrijmaken.nl automatisch het eigendomsrecht overdragen aan de opdrachtgever. Zolang er geen betaling heeft plaatsgevonden, blijven de rechten in handen van Fotovrijmaken.nl.

Artikel 5.1

Bij het aanvragen van een prijsopgave moet de opdrachtgever zich registreren met zijn (bedrijfs-)naam, adres, e-mail adres en andere persoonlijke en/of zakelijke gegevens, die voor Fotovrijmaken.nl nodig zijn om de opdrachten goed te kunnen verwerken.

Artikel 5.2

Fotovrijmaken.nl gebruikt deze gegevens uitsluitend voor correspondentie, ondersteuning met betrekking tot de opdrachten en om marketingactiviteiten en nieuwsbrieven omtrent Fotovrijmaken.nl te communiceren. De opdrachtgever kan zich altijd afmelden door een e-mail te sturen naar info@fotovrijmaken.nl.

Artikel 5.3

Alle gegevens die de opdrachtgever verstrekt aan Fotovrijmaken.nl worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor eigen doeleinden. Fotovrijmaken.nl zal de gegevens nooit aan derden partijen verkopen of overdragen, met uitzondering van bedrijfsmatige zaken.

Artikel 6.1

De opdrachtgever verklaart verantwoordelijk te zijn voor de beveiliging van haar computersystemen, hardware, software en bestanden, of die van derde partijen die toegang hebben tot zijn computersystemen. Verder verklaart de opd rachtgever verantwoordelijk te zijn voor het virus vrij, worm vrij, Trojan vrij, of anderszins vrij te zijn van kwaadaardige codes van de bestanden die hij upload naar, of download van de website.

Artikel 6.2

Fotovrijmaken.nl zal adequate beveiligingsmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat ongeautoriseerde partijen geen toegang hebben tot de gegevens die elektronisch naar haar of de website, of vanuit haar of de website worden verzonden. Desondanks kan Fotovrijmaken.nl dit niet garanderen en is dus niet aans prakelijk als het wel gebeurt. Hieruit volgende accepteert de opdrachtgever het risico dat ongeautoriseerde partijen mogelijk toch gegevens onderscheppen of gebruiken.

Artikel 6.3

Fotovrijmaken.nl gebruikt cookies om gebruikers van de website te registreren en om de website te personaliseren voor deze gebruikers. Fotovrijmaken.nl verzamelt gebruikersinformatie om het mogelijk te maken de diensten en producten uit te voeren.

Artikel 7.1

Het is verboden om te proberen toegang te verkrijgen tot, aanpassen van, of gebruikmaken van niet-openbare gedeelten van het computersysteem van Fotovrijmaken.nl of diens toeleveranciers en partners.

Artikel 7.2

Het proberen, aftasten, onderzoeken van de zwakke punten van het computersysteem en netwerk van Fotovrijmaken.nl, of het omzeilen van de toegangscontrole en beveiligingsmaatregelen is berboden.

Artikel 7.3

Het proberen te ontcijferen, decompileren, demonteren van enig stuk of van of het gehele systeem van Fotovrijmaken.nl, is verboden.

Artikel 7.4

Het proberen zich in te mengen met de toegangscontrole van iedere gebruiker, gastheer, netwerk, inclusief, maar niet uitsluitend, door een virus te versturen, of het overladen, overstromen, spammen, of het met e -mail bombarderen van Fotovrijmaken.nl is verboden.

Artikel 7.5

Het is verboden zich voor te doen als iemand anders of voor te doen als verbonden te zijn aan een bedrijf of organisatie, terwijl dit niet het geval is.

Artikel 8.1

Beide partijen komen overeen dat alle informatie van vertrouwelijk e aard (inclusief bedrijfsgeheimen en informatie met een zakelijk belang) die door de ene partij openbaar wordt gemaakt aan de andere partij, niet gebruikt mag worden voor eigen gebruik of voor openbaarmaking, zonder daar vooraf schriftelijke toestemming v oor te hebben ontvangen. Uitzondering hierop is informatie die bekend staat als openbare informatie.

Artikel 9.1

Fotovrijmaken.nl zal persoonlijke en zakelijke gegevens nooit doorgeven aan derden, zonder daarvoor vooraf toestemming voor t e vragen. Fotovrijmaken.nl gebruikt de vergaarde informatie uitsluitend voor eigen promotie en marketingdoeleinden en voor het uitvoeren van opdrachten.

Artikel 9.2

Rechten en plichten zoals deze zijn omschreven in de algemene voorwaarden zijn uitsluitend bedoeld voor de opdrachtgever, en kunnen niet worden overgedragen aan derde partijen.

Artikel 9.3

Indien een bepaling uit het de algemene voorwaarden volgens een uitspraak van een rechtbank nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele ov ereenkomst aan.

Artikel 9.4

Geen van beide partijen zal aansprakelijk kunnen worden gesteld voor het breken van de algemene voorwaarden, indien sprake is van overmacht.

Artikel 9.5

Uitspraken door de rechter gedaan op een bepaald punt uit de algemene voorwaarden geven geen recht om deze uitspraken ook toe te passen op volgende overtredingen van het zelfde punt of een ander punt uit de algemene voorwaarden.

Artikel 9.6

Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. De opdrachtgever verklaart de uitspraken van de daartoe bevoegde Nederlandse rechtbank te accepteren.

Artikel 9.7

In het geval van een geschil tussen de opdrachtgever en Fotovrijmaken.nl, zal Fotovrijmaken.nl een onafhankelijk oordeel vragen aan een door Fotovrijmaken.nl aan te wijzen expert over de vraag of een grafisch bestand correct verwerkt is of dat het opnieuw moet worden verwerkt. In het geval dat de expert besluit dat het bestand opnieuw moet worden verwerkt, zal Fotovrijmaken.nl dat kosteloos opnieuw verwerken. In het geval dat de expert besluit dat het bestand correct verwerkt is, dan blijft de betalingsverplichting bestaan.